תקנון

תקנון תנאי שימוש אתר "מטרנה"

א.כללי

1.ברוכים הבאים לאתר ההזמנות של מטרנה תעשיות, שותפות מוגבלת(55-023526-1), שהינה חלק מתשלובת אסם - נסטלה (להלן - "האתר" ו-"מטרנה", בהתאמה).

2.תקנון זה, יחד עם מסמך "מדיניות הפרטיות של מטרנה (מקבוצת אסם-נסטלה)" באתר מטרנה (להלן - "מדיניות הפרטיות") המצורף לו מסדירים את תנאי השימוש באתר (תקנון זה ומסמך "מדיניות הפרטיות באתר" וכל המצורפים להם יקראו להלן ביחד ולחוד - "התקנון" או "תנאי השימוש").

3.הצפיה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן - "המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

4.מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

5.מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

6.האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

7.הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

8.בכל מקום בתקנון בו כתוב "מטרנה" או "החברה" הכוונה היא לרבות קבוצת אוסם – נסטלה וכן מפעילי ומנהלי האתר ו/או מועדון לקוחות מטרנה וכל מי מטעמה.

9.מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

ב.שינויים באתר ו/או במועדון לקוחות מטרנה והגבלת/ הפסקת שירות

10.מובהר כי מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

10.1לחסום ו/או להגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או במועדון לקוחות מטרנה ו/או בכל חלק מהם בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפיה ו/או השימוש כאמור ו/או חלק מהשירותים במסגרתם (כגון רכישת מוצרים) בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.

ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

10.2 למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר ו/או למועדון לקוחות מטרנה (ככל שנדרשת) ו/או השימוש באתר ו/או במועדון לקוחות מטרנה ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.

10.3 להפסיק את הפעלת האתר ו/או מועדון לקוחות מטרנה ו/או כל חלק מהם (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

10.4 לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.

10.5 לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי מועדון הלקוחות מטרנה וכן בתנאי ביצוע הרכישות במסגרת האתר, לרבות במבצעים הנערכים במסגרתו, בהטבות הניתנות מכוחו, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו"ב.

מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית למטרנה בתקנון זה ו/או מכח הדין.

ג. ביצוע רכישות במסגרת האתר

הזכאים להזמנת מוצרים

11.רשאי להזמין מוצרים מהאתר מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:

11.1 תושב ישראל בן 18 ומעלה בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, מאשר הרוכש כי השימוש מאושר על ידי האפוטרופוס.

11.2 בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (מהסוגים המאושרים במסגרת האתר).

11.3  בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).

11.4 נרשם לאתר/ הזין את פרטיו באתר במלואם, בהתאם לנדרש באתר.

12.  החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או תנאים נוספים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.

13. למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמש את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונו באתר החברה וכן לבטל רכישות שהוזמנו, זמנית או לצמיתות, לרבות במקרים הבאים:

13.1 אם המשתמש הפר תקנון זה;

13.2 אם המשתמש נהג בניגוד לדין ו/או באופן בלתי הולם;

13.3  אם המשתמש מסר פרטים כוזבים;

13.4 אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש;

13.5 אם המשתמש לא שילם תשלום לחברה שעבר מועד פרעונו;

13.6 אם התקיימה  תקלה באתר המשפיעה על ביצוע הרכישות במסגרתו;

13.7 אם התקיימה טעות באתר (כגון בתיאור המוצר, מחירו, תנאי הרכישה וכד').

13.8 במקרה של כל מניעה ברכישת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו.

במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה, תימסר למזמין הודעה ויחולו הוראות הדין.

הזמנת מוצרים

14במסגרת האתר יוצג קטלוג מוצרים המוצעים למכירה במסגרתו (להלן - "המוצרים"). מובהר כי מטרנה רשאית להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות את המוצרים המופיעים באתר וכל הקשור עם ביצוע הרכישות במסגרתו וכן לשנות את מחירי המוצרים, לערוך מבצעים ולהעניק הטבות, הכל בכפוף לדין. באחריות המזמין לבדוק את התנאים החלים במועד ההזמנה.

15. באפשרות המשתמש המעוניין להזמין מוצרים (להלן גם - "המזמין") לבצע הזמנה של סל המוצרים הנבחר על ידו באמצעות האתר (להלן - "הזמנה").

16.תמונות המוצרים המוצגים באתר (ככל שקיימות) הינן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים ו/או הבדלים בין תמונת מוצר במסגרת האתר לבין המוצר שיסופק בפועל.  בנוסף, במקרה של הבדל בין תמונת מוצר למפרט שלו, יגבר האמור במפרט המוצר.

17.יצוין כי על אף ההשקעה שמבוצעת על מנת שהאתר יהיה מעודכן ומדויק, ייתכנו לעתים טעויות בתוכן ובמידע המוצג באתר, לרבות בפרטי המוצרים המוצגים בו. מטרנה לא תישא באחריות בגין טעויות בתוכן האתר ובמקרים של טעויות כאמור לא יהיה המזמין זכאי לפיצוי או סעד כלשהו. על אף האמור מובהר כי במקרה של טעות מהותית המוצגת באתר (למשל טעות במחיר המוצר), יהיו זכאים המזמין ו/או מטרנה לבטל את ההזמנה עד קבלת המשלוח (ובמקרה שבוצע תשלום בגין ההזמנה שבוטלה, יוחזר למזמין התשלום כאמור). במקרה שההזמנה סופקה למזמין, על המזמין להודיע למטרנה על הטעות כאמור תוך 24 שעות מהאספקה, בהתאם לאמור בסעיף 28 להלן, ויחולו הוראות הסעיף הנ"ל. מכל מקום, לא יהא זכאי המזמין לפיצוי או סעד כלשהו מעבר לקבלת זיכוי בגין המוצר/ החלפתו ככל שיהא זכאי לכך בהתאם להוראות תקנון זה.

18. ייתכן כי מוצר המוצג במסגרת האתר אינו קיים במלאי במועד כלשהו (בשלב ביצוע ההזמנה עצמה או אף לאחר מכן בשלבי ליקוט ההזמנה לצורך המשלוח). במקרה כאמור, לא יישלח המוצר הנ"ל למזמין והמזמין לא יחויב בגינו (ובמקרה שבוצע התשלום – הוא יוחזר למזמין) ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מטרנה בקשר עם האמור.

19.במסגרת ביצוע הזמנה נדרש המזמין להזין פרטים מלאים ומדויקים, כנדרש באתר (פרטי אשראי ופרטים אישיים). במקרה של שיבוש בהזנת/ קליטת הפרטים באופן מלא, לרבות עקב טעות ו/או תקלה באתר, לא תישא מטרנה באחריות כלשהי בקשר עם האמור.

מובהר כי הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית.

יצוין כי במקרה של ביצוע משלוח שחזר (או תקלה אחרת במשלוח) עקב מעשה או מחדל של המשתמש, למשל הזנת פרטי זיהוי שאינם נכונים מטעמו, ישא המשתמש בעלות המשלוח, מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית מטרנה בקשר עם האמור.

20.במידה  והתשלום בגין ההזמנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, יידרש אישור חברת האשראי. במקרה שלא יתקבל אישור כאמור, תעדכן מטרנה את המזמין ויהיה עליו להסדיר את התשלום כתנאי לביצוע ההזמנה. 

21.ביצוע הזמנה וכן קבלת אישור על קבלת ההזמנה מטעם מטרנה אינם מהווים התחייבות לספק את המוצרים הכלולים בהזמנה. אספקת המוצרים תלויה, בין היתר, בקליטת פרטי ההזמנה והמזמין במחשבי מטרנה באופן מלא ונכון, בדיקת זמינות המוצרים במלאי, אישור חברת האשראי וכיו"ב. מטרנה תהא רשאית שלא לספק הזמנה גם לאחר מועד אישורה, אם קיימת מניעה לכך מסיבה כלשהי לפי שיקול דעתה. מטרנה תעדכן את המזמין במקרה של מניעה לספק את ההזמנה, תוך זמן סביר לאחר היוודע לה על כך.

תשלום

22.התשלום עבור המוצרים שהוזמנו יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי שונים או אמצעי התשלום אותם תכבד.

23.התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות ותשלומים שונים שייגבו מהמזמין על-ידי מפעילי שירות הסליקה או ובהתאם לתנאי השירות שלהם. המזמין אחראי לבירור ותשלום כל העמלות והתשלומים הנלווים כאמור.

מדיניות אספקה

24.אספקת המוצרים למשתמש תבוצע במועדים המופיעים באתר. יצוין כי המועדים הנקובים באתר מתייחסים לימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים וכיו"ב). להזמנה ייווספו דמי משלוח בהתאם לתעריף המפורט באתר.

25.במועד קבלת ההזמנה נדרש המזמין  לחתום על תעודת משלוח.

26.הבעלות במוצרים שיסופקו למזמין תועבר אליו לאחר ביצוע התשלום המלא בפועל בגין המוצרים.

27. במקרה של עיכוב במועד האספקה או כל תקלה אחרת באספקת המוצרים הנובעת מסיבות שאינן בשליטת מטרנה, לרבות עקב תקלה באתר ו/או במערכת המחשוב ו/או ברשת התקשורת ו/או כשל בהזמנת/קליטת פרטי ההזמנה ו/או עקב כח עליון (לרבות שביתה והשבתה, מלחמה או פעולות איבה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכיו"ב), לא תישא מטרנה באחריות כלשהי בקשר עם האמור ומטרנה והמזמין יהיו רשאים לבטל את ההזמנה. המזמין לא יהא זכאי לסעד כלשהו מעבר לביטול ההזמנה כאמור והחזרת התשלום בגינה, ככל שבוצע.

החזרות וביטולים

28. לא יתאפשרו ביטול עסקה והחזרת מוצרי מטרנה לאור היותם מוצרים פסידים ורגישים, אשר הובלתם ואחסנתם חייבת להיעשות בפיקוח ובתנאים מבוקרים. עם זאת, אם המוצר הגיע למזמין כשהוא פגום וכן אם קיימת אי התאמה מהותית בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק בפועל, יודיע על כך המזמין למטרנה באמצעות טל: 1-800-323333 או במייל materna@il.nestle.com, תוך 24 שעות ממועד אספקת המוצר, ומטרנה תתאם עם המזמין את איסוף המוצר וקבלת זיכוי בגינו/ החלפתו, בהתאם לשיקול דעתה על פי הנסיבות. יובהר כי הקביעה האם המוצר אכן פגום וסופק ככזה וכל הקשור עם האמור נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מטרנה.

 

אחריות למוצרים

29. מטרנה אינה אחראית לכל נזק ו/או פגם שייגרם למוצר לאחר אספקתו למזמין (לרבות עקב אחסנה לא ראויה, שימוש שגוי, טיפול רשלני, שבר, אבדן, גניבה וכיו"ב). על המזמין לאחסן את המוצרים ולטפל בהם באופן זהיר וסביר, בהתאם להוראות ההחסנה.

30. אין לפתוח או לעשות שימוש כלשהו במוצר שהגיע ללקוח כשאריזתו פתוחה או פגומה. במקרים כאלה יש ליצור קשר מיידי עם מטרנה כמפורט בתקנון זה.

31. במקרה של אספקת מוצר שאינו תואם באופן מהותי את ההזמנה או מוצר פגום, תוגבל אחריותה של מטרנה להחלפת המוצר על חשבונה או לביטול העסקה והשבת הסכום ששילם המזמין בגין המוצר, בהתאם לשיקול דעתה והוראות תקנון זה,  והמזמין לא יהא זכאי לסעד או תשלום נוסף כלשהו בקשר עם האמור (למעט אחריותה לנזקי גוף עפ"י דין).

32. מבלי לגרוע מאמור בסעיף 31 לעיל - בשום מקרה לא תהא מטרנה אחראית לנזק עקיף (כגון הפסד הכנסות וכיו"ב) שנגרם או ייגרם בשל כל סיבה שהיא.

 

ג.תוכן האתר

 

33.בנוסף לאפשרות להזמנת מוצרי מטרנה באמצעות האתר, האתר יכול להכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של מטרנה ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו (כגון מידע הנוגע להורות, תזונה, הריון ולידה וכיו"ב), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מטרנה.

מודגש כי כל המידע והנתונים המופיעים באתר הם כלליים ונכללים בו לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד. המידע כאמור אינו מותאם למשתמש ספציפי ואין בו בשום אופן כדי להוות המלצה לגבי מקרה מסוים ו/או תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע. 

34.מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו לרבות במסגרת החברות במועדון לקוחות מטרנה והפעולות הנעשות בקשר עם כך. מטרנה אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).

35. מטרנה תהיה רשאית להפעיל ו/או לאפשר הכללת "תכני גולשים" באתר, כהגדרתם בסעיף 40 להלן. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לעיל מובהר כי מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ד' להלן.

36.מטרנה תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 34 לעיל מובהר כי מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ה' להלן.

37.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי האתר עשוי לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו"ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. לפיכך, אין להסתמך על מידע זה ומטרנה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביו.

כמו כן, עשוי האתר לכלול תכנים ונתונים פיננסיים שונים על מטרנה, עסקיה וכו' אולם מובהר ומודגש שתכנים אלה עשויים להיות לא מעודכנים ו/או מדויקים ולפיכך אין להסתמך עליהם ומטרנה  אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביהם.

38.תשומת הלב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

39.מודגש שוב כי מטרנה רשאית לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו בכל עת.

ד.תכני גולשים

40.מטרנה רשאית להפעיל במסגרת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אפיקי תקשורת שונים בהם יתאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא בתוכן האתר (כגון במסגרת צ'אטים, בלוגים, פורומים וכיו"ב) (להלן - "תכני גולשים").

מובהר כי מטרנה אינה מחויבת בפרסום תכני גולשים באתר (בין בכלל ובין תכנים ספציפיים) וכי פרסומם ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של מטרנה, לרבות לענין אופן הצגתם, מיקומם, משך הזמן בו יוצגו וכיו"ב.

41. ככל שייכללו באתר תכני גולשים, תהא מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו).

42.מובהר כי מטרנה אינה אחראית לכלול בתכני הגולשים (לרבות אמיתותם, אמינותם, עדכנותם וכיו"ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדתה של מטרנה. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת האתר ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן האתר כדי להטיל על מטרנה אחריות כלשהי בגינם.

43. משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו לאתר בכל דרך שהיא (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני וכיו"ב) מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי. משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך שמטרנה תהיה רשאית להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.

44.מטרנה תהיה רשאית לשמור ולהשתמש בכל מידע שנדרש על ידה ונמסר לה על ידי משתמשים באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלה באתר. כל מידע אחר שהועבר למטרנה או הועלה לאתר (שלא עקב דרישת מטרנה) ייחשב לבלתי חסוי ומטרנה תהיה רשאית לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת.

45.מטרנה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'). מטרנה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר, ככל שיהיה וכיו"ב).

בהעלאת תוכן גולשים לאתר על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש באתר הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מטרנה בגין האמור.

46.המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג באתר בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו"ב) וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של מטרנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לאתר.

47.למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים באתר, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת מטרנה לכך מראש ובכתב.

48.יובהר לעניין פרק זה, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה להוראות  מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

ה. קישורים ופרסומים באתר

49. האתר עשוי להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי מטרנה אינה שולטת או מפקחת על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין היא נושאת בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מטרנה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על מטרנה אחריות כלשהי בגינם.

כמו כן, מטרנה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

מטרנה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

50. האתר עשוי להכיל פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים. מובהר כי מטרנה אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

ו.קישורים לאתר

51.אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

52.אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

53.המשתמש מסכים כי מטרנה רשאית להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ז.השימוש באתר

54. האתר הינו לשימוש פרטי בלבד. אין לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור מטרנה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור, אין למכור את המוצרים המוצעים באתר במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית ו/או לרכוש אותם לצורך כאמור.

55. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).

56.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.

57.אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

58.אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת - (Frame.

59. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

60. אין להעלות תוכן גולשים לאתר בניגוד להוראות תקנון זה לעיל.

61. אין לעשות קישור ("לינק") לאתר בניגוד להוראות –תקנון זה לעיל.

62.אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר (לרבות לצורך העלאת תכני גולשים).

63.אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו (כגון על ידי יירוט).

64.אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.

65.אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

66.המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון, מדיניות הפרטיות ובהתאם לכל דין. מובהר כי מטרנה רשאית למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

ח.מדיניות פרטיות

67.מטרנה מבינה את חשיבות הפרטיות של מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של מטרנה ביחס לאתר זה, כפי שהוגדרה להלן, מפורטת בנספח "מדיניות הפרטיות באתר" של מטרנה המצורף לתקנון זה ומופיע באתר מטרנה ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. בשימוש באתר מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות (יש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת). מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש לצורך ביצוע רכישות באתר, הרשמה למועדון לקוחות מטרנה ושירותים בהם נדרשים מסירת פרטים בהתאם לדרישת מטרנה (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר).

68.כל מידע אחר הנאסף על ידי מטרנה ו/או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש - הכפוף למדיניות הפרטיות למעט המידע הכפוף למדיניות הפרטיות או להסכם מפורש נפרד בין מטרנה למשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושה של מטרנה אשר תהיה רשאית לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.

69. יובהר לעניין פרק זה, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה להוראות  מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

ט.קניין רוחני

70.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או במסגרת מועדון לקוחות מטרנה ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד מחשב/ קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain name) ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו (להלן - "החומר המוגן") הינן של מטרנה בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו למטרנה להשתמש בהם כגון שותפים עסקיים).

71.אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של מטרנה ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מטרנה ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

72.מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).

י.הגבלת אחריות

73. מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים" ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו (ר' גם סעיפים 11 - 15 לעיל).

מודגש שוב כי כל המידע והנתונים המופיעים באתר הם כלליים ונכללים בו לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד. המידע כאמור אינו מותאם למשתמש ספציפי ואין בו בשום אופן כדי להוות המלצה לגבי מקרה מסויים ו/או תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע.

בנוסף, האתר עשוי לכלול מידע שאינו מדויק או מעודכן ועל המשתמש לבדוק ולוודא את נכונות המידע ועדכניותו לפני עריכת כל שימוש בו.

74. מטרנה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפיה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מטרנה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בביצוע רכישות באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר במסגרת מימוש החברות במועדון הלקוחות מטרנה, לרבות בהרשמה למועדון הלקוחות מטרנה (כגון כשל בקליטת הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באופן מדויק ומלא) ו/או במימוש מבצעים והטבות כלליים או הטבות הניתנות במסגרת מועדון לקוחות מטרנה (וכן מטרנה אינה אחראית לפגמים במימוש החברות במועדון לקוחות מטרנה באמצעות האפליקציה ו/או המוקד הטלפוני ו/או כל פלטפורמה בה יתאפשר מימוש החברות כאמור).

75. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על מטרנה אחריות כלשהי, במקרה של תקלה כלשהי המשתמש מוזמן לפנות למטרנה טלפונית לטל 1-800-323333 או באמצעות דואר אלקטרוני materna@il.nestle.com ולדווח על התקלה.

76.בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של מטרנה מנעה מהמשתמש לעשות שימוש באתר ו/או במועדון לקוחות מטרנה ו/או לקבל הטבה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתמש זכאי לגובה עלות שיחת הטלפון ו/או עלות הגלישה אותה ביצע (אם ביצע) בכדי לממש את ההטבה ולא מעבר לכך, אלא אם כן מטרנה תחליט אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

77.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של האתר יינתן שיקול דעת מלא למטרנה להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר.

78.מטרנה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של מטרנה, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.

79.הצפיה והשימוש באתר ובתוכנו, לרבות במסגרת מועדון לקוחות מטרנה, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי מטרנה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר ו/או מועדון לקוחות מטרנה ו/או תקנון זה.

80.המשתמש מתחייב לשפות את מטרנה ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

יא.הדין החל וסמכות שיפוט

81.הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

82.סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

יב.שונות

83.נוסח תקנון זה יהא מצוי במשרדי החברה במטרנה תעשיות, קיבוץ מעברות 40230 ויפורסם באתר ויהיה ניתן לעיין בו במסגרת האתר ו/או באמצעות פנייה בכתב לחברה.

84.במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם האתר, תגברנה הוראות תקנון זה.

  יג.פנה אלינו

85. מטרנה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים באתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור שפרסום מסוים באתר פוגע בך מסיבה כלשהי או במקרים אחרים של בירור או דיווח, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

כתובתנו: מטרנה תעשיות, שותפות מוגבלת, מס' 550235261, ממפעלי מטרנה, ד.נ. קיבוץ מעברות 4023000

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה באמצעות טל': 1-800-323333 וכן באמצעות דוא"ל:

materna@il.nestle.com.